ഓൺ-ഗ്രിഡ് ഇൻവെർട്ടറുകൾ
എനർജി സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം
സ്മാർട്ട് എനർജി ക്ലൗഡ്
ഓൺ-ഗ്രിഡ് ഇൻവെർട്ടറുകൾ
R3 പ്രോ സീരീസ്
30kW / 33kW / 36kW / 40kW
ത്രീ ഫേസ്, 3 എംപിപിടി

റെനാക് പ്രോ സീരീസ് ഇൻവെർട്ടർ റെസിഡൻഷ്യൽ ലാൻഡ് ചെറുകിട വാണിജ്യ പദ്ധതികൾക്കായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്.അതിന്റെ ഒതുക്കത്തോടെ|ഡിസൈൻ, ഇൻവെർട്ടർ ഭാരം കുറഞ്ഞതും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ എളുപ്പവുമാണ്. പരമാവധി കാര്യക്ഷമത 98.8% ആണ്. നൂതനമായ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത വെന്റിലേഷൻ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച്, ഇൻവെർട്ടറിന് ചൂട് കാര്യക്ഷമമായി പുറന്തള്ളാൻ കഴിയും.

ഓൺ-ഗ്രിഡ് ഇൻവെർട്ടറുകൾ

R3 പ്രോ സീരീസ്

30kW / 33kW / 36kW / 40kW
ത്രീ ഫേസ്, 3 എംപിപിടി

റെനാക് പ്രോ സീരീസ് ഇൻവെർട്ടർ റെസിഡൻഷ്യൽ ലാൻഡ് ചെറുകിട വാണിജ്യ പദ്ധതികൾക്കായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്.അതിന്റെ ഒതുക്കത്തോടെ|ഡിസൈൻ, ഇൻവെർട്ടർ ഭാരം കുറഞ്ഞതും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ എളുപ്പവുമാണ്. പരമാവധി കാര്യക്ഷമത 98.8% ആണ്. നൂതനമായ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത വെന്റിലേഷൻ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച്, ഇൻവെർട്ടറിന് ചൂട് കാര്യക്ഷമമായി പുറന്തള്ളാൻ കഴിയും.

ഫീച്ചറുകൾ
R3 പ്രോ സീരീസ്
R3 പ്രോ സീരീസ്
R3 പ്രോ സീരീസ്
111
222
03